Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi:

BNBC ULUSLARARASI FİRMAMIZIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDAKİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


Amaç

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; BNBC Uluslararası Müh. Müş. Ve Ticaret Ltd. Şti. (“BNBC”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

BNBC, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda BNBC’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,
  • Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,
  • Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

BNBC  Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir.

    1. Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir.
    2. Verdiğimiz/vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

  • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Kişi Hakları

 

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Veri Sorumlusuna Başvuru

a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak BNBC.’nin aşağıda yer alan adresine iletebilirsiniz.

BNBC Uluslararası Müh. Müş. Ve Tic. Ltd. Şti. Üniversiteler Mah. 1596. Cad. 6. Ar-Ge Blokları, E-Blok No:48, Kat-9  Beytepe ÇANKAYA/ANKARA/ TÜRKİYE

 

b) Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

c) Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

Bilgilerinize sunarız.
BNBC Uluslararası Müh. Müş. Ve Tic. Ltd. Şti.